zoeken Uitgebreid Zoeken
Algemene Voorwaarden

De rechtspersoon ITerio B.V. geregistreerd met KvK-nummer 86349767 en kantoorhoudend aan de Oranjesingel 6, 6511NT te Nijmegen, hierna te noemen: ‘ITerio’ hanteert de volgende voorwaarden (hierna: Voorwaarden).

 

1.     Definities

a)     Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die met ITerio in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

b)     Producten: De door ITerio te koop aangeboden goederen en licenties.

c)      Diensten: De door ITerio aangeboden diensten.

d)     Website: de website www.iterio.nl, die door ITerio beheerd wordt.

e)     Schriftelijk: communicatie per brief, e-mail of in andere digitale communicatie door een daartoe bevoegde functionaris van ITerio of Klant.

 

2.     Toepasselijkheid

a)     Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen integraal onderdeel van elk aanbod van ITerio en elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ITerio en de Klant.

b)     Naast de Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Producten en Diensten. Mochten een of meer bepalingen van de aanvullende voorwaarden strijdig zijn met deze Voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

c)      Van één of meer bepalingen in de Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit Schriftelijk door beide partijen is overeengekomen. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

d)     Algemene voorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk Schriftelijk door ITerio deels of volledig is ingestemd.

e)     ITerio behoudt zich het recht voor de Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. ITerio zal de Klant binnen een redelijke termijn informeren over gewijzigde Voorwaarden. De gewijzigde Voorwaarden zijn bindend vanaf de aangegeven ingangsdatum.

f)      Door het gebruik van de Website van ITerio, het plaatsen van een bestelling en/of het doen van een aankoop aanvaardt de Klant de Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

 

3.     Offertes en aanbiedingen

a)     Alle offertes en aanbiedingen van ITerio zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch indien het Product of de Dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een offerte vervalt tevens indien deze niet binnen de geldigheidsduur, zoals aangegeven in de offerte, is aanvaard middels een Schriftelijk akkoord door de Klant.

b)     Een offerte of een aanbieding is een eenmalig aanbod, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten. 

c)      Offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, binden ITerio niet indien sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.

d)     De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s, per stuk en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

e)     Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ITerio daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ITerio anders aangeeft.

f)      Een samengestelde prijsopgave verplicht ITerio niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

g)     Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand middels een Schriftelijke bevestiging of een volledige aankoop door de Klant.

h)     De foto’s en afbeeldingen met eventuele beschrijvingen die ITerio gebruikt of ter beschikking stelt komen in hoofdlijnen overeen met de aangeboden Producten en Diensten. ITerio kan niet aansprakelijk worden gesteld als een afbeelding of kenmerk (enigszins) afwijkt van het werkelijke Product of de werkelijke Dienst.

i)       Een order wordt niet eerder in behandeling genomen dan na ontvangst van volledige betaling dan wel na ontvangst van alle benodigde informatie die nodig is om de kredietwaardigheid van de Klant te verifiëren. Indien ITerio op basis van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is ITerio gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren.

j)       Specifiek voor een order ingekochte Producten of producthoeveelheden kunnen niet worden geretourneerd indien partijen zijn overeengekomen dat het recht op retour uitdrukkelijk is uitgesloten.

k)     ITerio behoudt zich het recht voor opdrachten en bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

 

4.     Levering: termijnen, uitvoering en wijziging

a)     ITerio of een door haar ingeschakelde derde zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en levering van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.

b)     Binnen één (1) werkdag nadat ITerio een volledige betaling heeft ontvangen of een levering op rekening heeft geaccepteerd wordt de aanvraag in behandeling genomen.

c)      Als plaats van levering geldt het bij het plaatsen van de order aangegeven verzendadres.

d)     ITerio zal bestellingen welke uit voorraad leverbaar zijn met bekwame spoed na ontvangst van de bestelling uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder extra kosten te annuleren, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

e)     Alle door ITerio in de overeenkomst genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld, gelden bij benadering, zijn vrijblijvend en niet fataal. Het enkel overschrijden van deze termijnen leidt niet tot verzuim van ITerio of enige aansprakelijkheid richting de Klant, en geeft de Klant niet de bevoegdheid de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld door ITerio. In dit geval zal de termijn in overleg met de Klant worden verlengd.

f)      Indien levering op verzoek van de Klant op een andere dan de gebruikelijke manier wordt verzonden, of niet in Nederland plaatsvindt, zijn hieraan kosten verbonden die bij de Klant in rekening worden gebracht, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

g)     ITerio is gerechtigd om Diensten en/of Producten te leveren in gedeelten (deelleveranties).

h)     De Klant erkent dat ITerio voor de levering van Producten en Diensten afhankelijk is van de medewerking van de Klant. De Klant dient er o.a. voor te zorgen dat de plaats waar de Producten dienen geleverd te worden vrij en gemakkelijk bereikbaar is en dat, indien nodig, de Producten opgeborgen kunnen worden op risico van de Klant.

i)       De door ITerio ingeschakelde vervoerder zal goederen afleveren tot aan het afleveradres. Klant dient bij aflevering een afleverbewijs te tekenen conform de instructies van de vervoerder.

j)       De verplichting van de Klant om een factuur te betalen mag niet worden opgeschort wegens discrepantie in de levering, hoeveelheden of specificaties.

k)     Indien de Klant Producten of Diensten weigert of in gebreke blijft om datgene te doen dat noodzakelijk is voor de levering van Producten of Diensten, heeft ITerio het recht om de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen en over de Producten te beschikken naar eigen goeddunken. Enige schade en/of kosten opgelopen ten gevolge van dergelijke weigering of gebrek (met inbegrip van, maar niet beperkt tot vervoerskosten en/ of opslagkosten vanaf de geplande datum van levering) zullen worden verhaald op de Klant.

 

5.     Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

a)     Onverminderd haar overige ter beschikking staande rechten, is ITerio bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling richting de Klant, indien:

                         i.         de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en indien herstelbaar de Klant niet binnen een redelijke periode alsnog haar verplichtingen is nagekomen;

                        ii.         na het sluiten van de overeenkomst ITerio ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;

                       iii.         de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

                       iv.         door vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van ITerio kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

b)     Voorts is ITerio bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ITerio kan worden gevergd.

c)      Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ITerio op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ITerio de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

d)     Indien de overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan zowel ITerio als de Klant de overeenkomst (gedeeltelijk) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan kunnen alleen door ITerio tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen.

e)     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ITerio, zal ITerio in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ITerio extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ITerio anders aangeeft.

f)      In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ITerio vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ITerio op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

g)     Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Producten, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht, tenzij zich een situatie van vertraagde levering zoals omschreven in artikel 4.4 heeft voorgedaan.

 

6.     Betaling en incassokosten

a)     Betaling dient te geschieden binnen de door ITerio gespecificeerde betalingstermijn en in de valuta zoals gefactureerd. ITerio is gerechtigd om per levering/ order te factureren en om de betalingstermijn op ieder moment eenzijdig te wijzigen, inclusief het instellen van betaling vooraf.

b)     Indien de Klant in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 8% per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Het bedrag van de openstaande facturen zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50,00 per onbetaalde factuur, onverminderd het recht van ITerio om een vergoeding voor de daadwerkelijke geleden schade en gemaakte kosten te eisen.

c)      ITerio behoudt zich het recht voor om elk bedrag dat zij op enig moment aan de Klant is verschuldigd te verrekenen met elk bedrag dat ITerio van de Klant te vorderen heeft uit hoofde van welke overeenkomst met de Klant dan ook, onverminderd alle overige rechten die ITerio ter beschikking staan. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ITerio verschuldigde.

d)     Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

e)     Indien de Klant in gebreke of in verzuim is voor wat betreft de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening van de hoofdsom en rente buiten rechte voor rekening van de Klant, alsmede alle gerechtelijke kosten waaronder de kosten in rekening gebracht door externe deskundigen en advocaten.

f)      Uitsluitend met voorafgaande goedkeuring van ITerio kan de Klant, via de Website of per e-mail, op rekening bestellen tot een door ITerio vast te stellen kredietruimte.

g)     ITerio kan zich op elk moment - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een gedegen beoordeling van de kredietwaardigheid van de Klant. Op basis van deze uitkomst kan ITerio aanvullende voorwaarden opleggen aan de Klant zoals het stellen van zekerheden waaronder (bank)garanties.

h)     De Klant dient ITerio tijdig te informeren bij een materiële wijziging in de KvK / groepsstructuur / financiële positie indien deze van wezenlijke invloed kan zijn op de beslissing van ITerio om op rekening te leveren.

i)       ITerio behoudt zich het recht voor om kredietruimte en de mogelijkheid tot betaling achteraf op rekening te allen tijde zonder opgave van redenen te wijzigen of in te trekken.

 

7.     Eigendomsvoorbehoud

a)     Alle door ITerio in het kader van de overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van ITerio, tenzij de aard van het Product zich daartegen verzet, totdat de Klant alle verplichtingen uit de met ITerio gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de volledige betaling van de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

b)     Door ITerio geleverde Producten, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren dan wel te gebruiken als zekerheidsstelling.

c)      De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ITerio veilig te stellen. Dit betekent onder meer dat de Klant in ieder geval de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zodanig zal bewaren dat deze Producten duidelijk herkenbaar zijn als eigendom van ITerio en eventuele herkenningstekens op, of de verpakking van de Producten niet zal verwijderen, beschadigen of onduidelijk maken.

d)     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan wel indien liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement of een andere omstandigheid zich voordoet waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is de Klant verplicht om ITerio daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In dergelijke gevallen alsmede wanneer de Klant in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ITerio tekortschiet of aan ITerio goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de Klant verplicht op eigen kosten de nog aan ITerio in eigendom toebehorende goederen aan ITerio terug te geven.

e)     De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ITerio ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is ITerio gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Klant zich er jegens ITerio bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

f)      Voor het geval ITerio zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan ITerio en door ITerio aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ITerio zich bevinden en die Producten terug te nemen.

 

8.     Garanties, onderzoek en klachttermijn

a)     De door ITerio te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of de Producten geschikt zijn voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld. ITerio kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Producten of uit te voeren werkzaamheden.

b)     De in dit artikel genoemde garantie is gelijk aan de garantie die de fabrikant op het Product levert, tenzij uit de aard van het geleverde Product anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

c)      Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/of door derden wanneer, zonder Schriftelijke toestemming van ITerio, de Klant of derden aan het Product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ITerio geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen maar niet beperkt tot weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

d)     De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

e)     Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 5 werkdagen na levering Schriftelijk aan ITerio te worden gemeld, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking daarvan, Schriftelijk aan ITerio te worden gemeld op straffe van verval van het recht deze klachten alsnog bekend te maken. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ITerio in staat is adequaat te reageren. De Klant dient ITerio in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

f)      Indien de Klant tijdig een gebrek meldt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde Producten. Indien de Klant geen (tijdige) melding doet in de zin van dit artikel worden de Producten geacht te zijn aanvaard door de Klant.

g)     Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

h)     Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dit tijdig door de Klant is gemeld, dan zal ITerio het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, Schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen indien vervanging en herstel allebei niet mogelijk zijn. In geval van vervanging is de Klant gehouden om het te vervangen Product aan ITerio te retourneren en de eigendom daarover aan ITerio over te dragen, tenzij ITerio anders aangeeft.

i)       Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ITerio daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

j)       Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.

k)     Speciaal voor de Klant vervaardigde of bestelde materialen worden nooit teruggenomen.

l)       ITerio behoudt zich het recht voor om in geval van door de Klant veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen met verborgen of zichtbare gebreken, eventuele kosten in rekening te brengen of deze niet retour te nemen. Op of aan het geleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en/of zijn geschreven en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat (dus niet beschreven) te worden gevoegd bij de retourzending. Wanneer zichtbare gebreken vastgesteld en meegedeeld werden overeenkomstig lid 4 en 5, moet de retourzending uiterlijk 14 dagen nadat de Klant de Producten heeft ontvangen weer in het bezit zijn van ITerio. Voor alle Producten voorzien van seal- of blitzerverpakking geldt dat ze alleen ongeopend of geretourneerd mogen worden. Geopende seal- of blitzerverpakkingen worden wel retour genomen indien het een niet voor het openen zichtbaar gebrek van de inhoud betreft.

m)    De toepasselijkheid van de bepalingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

9.     Aansprakelijkheid

a)     Indien ITerio tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, dan is de aansprakelijkheid van ITerio beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b)     ITerio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ITerio is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

c)      De totale aansprakelijkheid van ITerio is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het deel van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d)     De aansprakelijkheid van ITerio is in ieder geval steeds beperkt tot de hoogte van het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in voorkomend geval.

e)     ITerio is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

f)      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ITerio aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ITerio toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

g)     ITerio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen incidentele schade, bijzondere of gevolgschade van de Klant hoe dan ook veroorzaakt, ongeacht of deze vorderingen zijn gebaseerd op wanprestatie, onrechtmatige daad of een andere grond, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

h)     Aansprakelijkheid voor schade waartegen de Klant reeds is verzekerd wordt te allen tijde door ITerio uitgesloten.

i)       De beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van ITerio zoals uiteengezet in dit artikel zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van ITerio.

 

10.  Risico-overgang

a)     Alle risico’s van welke aard ook, zijn ten laste van de Klant op het moment vanaf de levering van de Producten en Diensten op het opgegeven afleveradres.

b)     Indien de levering van de Producten of Diensten niet kan gebeuren door enige oorzaak die te wijten is aan de Klant, zal het risico overgaan op de Klant op de geplande datum van de levering, zoals die werd meegedeeld aan de Klant.

 

11.  Overmacht

a)     In geval van overmacht is ITerio niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. ITerio is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

b)     Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ITerio onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, ziekte onder het personeel, brand, overstroming, waterschade, oorlogen en opstanden, een epidemie of pandemie, export- en/of importbeperkingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

12.  Intellectuele eigendom

a)     De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten, Diensten en/of de Websites berusten bij ITerio, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

b)     Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

c)      Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van ITerio, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

13.  Geheimhouding

a)     Partijen zullen informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis komt en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, op geen enkele wijze bekendmaken, tenzij een van de uitzonderingen zoals genoemd in dit artikel zich voordoet of de partij die de informatie vrijgeeft voorafgaande Schriftelijke toestemming heeft gegeven. Deze verplichting tot geheimhouding zal blijven voortbestaan gedurende een periode van twee jaar na afloop van de overeenkomst.

b)     Een partij is niet verplicht tot geheimhouding met betrekking tot informatie die:

                         i.         de ontvangende partij reeds onafhankelijk in het bezit of ontwikkeld had voor het moment van verstrekking door de verstrekkende partij, tenzij de ontvangende partij abeschouwd zou worden; of

                        ii.         openbaar bekend is op het moment van verstrekking of algemeen beschikbaar is geworden zonder schending van de geheimhoudingsplicht; of

                       iii.         de ontvangende partij rechtmatig verkrijgt of heeft verkregen van een derde partij op een niet-vertrouwelijke basis, zonder dat vorenbedoelde derde hierdoor inbreuk maakt op enige contractuele of wettelijke verplichting tot geheimhouding; of

                       iv.         bekend moet worden gemaakt vanwege enig toepasselijk wettelijk voorschrift of verzocht door een bevoegde rechter of enig bevoegde overheidsinstantie, toezichthoudende instantie, wettelijke of zelfregulerende instantie.

c)      Elke partij geeft geen persberichten uit en doet geen openbare mededeling over de overeenkomst en samenwerking tussen partijen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij bekendmaking is vereist door toepasselijke wet- en regelgeving.

 

14.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a)     Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b)     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

c)      Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ITerio, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van ITerio gevestigd is, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

15.  Deelbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan wordt die specifieke bepaling afgescheiden van deze Voorwaarden. De geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen blijven in zulks geval onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke in het werk stellen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen waardoor zo veel als mogelijk hetzelfde effect zal worden bereikt als zou zijn bereikt door toepassing van de ongeldige bepaling.

 

16.  Overdracht

a)     De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst en deze Voorwaarden niet overdragen aan derden, tenzij ITerio hiervoor voorafgaande Schriftelijke toestemming heeft gegeven.

b)     ITerio kan alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst en deze Voorwaarden aan een derde partij overdragen met voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

 

17.  Verklaring van afstand

Het niet uitoefenen van haar rechten of vertraging in het uitoefenen van haar rechten door ITerio op basis van de overeenkomst zal nooit kunnen worden uitgelegd als een verklaring van afstand daarvan.